maandag 16 februari 2009

BOEKEN(11)
HET EVANGELIE VAN VINCENT VAN GOGH

(verschijnt medio april 2009)

Vincent van Gogh is enkele jaren predikant en evangelist geweest. Maar ook nadat hij zijn roeping als schilder gevolgd had, is hij evangelist gebleven. Anton Wessels geeft hiervoor een samenhangend en overtuigend bewijs. Daarvoor plaatst hij het werk van de schilder tegen de achtergrond van zijn hele leven en al zijn werken – dus ook van de laatste tien jaar van zijn arbeid als schilder. Het rijk geïllustreerde boek vertelt de boodschap van Vincent van Gogh in woord én beeld, onderverdeeld in drie grote thema's: ‘Droef en toch blijde’, ‘Door duisternis tot licht’ en ‘De kunst van het leven’. Afbeeldingen, tekeningen en schilderijen zijn steeds voorzien van uitleg. Soms brengt Wessels ze in verband met teksten uit de Bijbel,maar vooral citeert hij Van Goghs eigen tekst en uitleg. Het evangelie volgens Vincent van Gogh toont aan hoezeer Van Gogh in gesprek is geweest met en geïnspireerd werd door zijn ‘medepelgrims op weg’. Anton Wessels schreef eerder Een soort Bijbel. Vincent van Gogh als evangelist. Hij is emeritus hoogleraar godsdienstwetenschap en hield zich in die functie vooral bezig met de islam.

Te verwachten verschijningsdatum: april 2009


ISBN: 9789025959692 | Aantal pagina's: 256 | Uitvoering: Hardcover | Verschijningsjaar: 2009 | taal: Nederlands


GELUKKIG IN DE AKBARSTRAAT

Anton Wessels

Na 11 september 2001 zijn moslims in Nederland vaak op negatieve wijze in het nieuws, maar hoe zit het nu werkelijk met de islam? Het voorbeeld van de profeet Mohammed is gedurende eeuwen op vele manieren verstaan, nagevolgd en uitgelegd. Wat zegt de islam over de verhouding van godsdienst en staat? Bestaat er onder moslims de mogelijkheid en de behoefte om hun godsdienst 'bij de tijd te brengen'? Anton Wessels gaat op al deze vragen in. Hij laat zien hoe de woede van de islamitische wereld kan worden verklaard en wat dat feitelijk met de islam te maken heeft. Hoe allochtone schrijvers in Nederland tegen onze samenleving aankijken en in hoeverre zij zich hier thuis voelen. Hoe het leven van alledag is in een Amsterdamse wijk die momenteel vooral door moslims wordt bewoond.
Geldt voor hen ook wat J.C. Bloem ooit, om de hoek, over de Dapperstraat dichtte en kunnen zij 'domweg gelukkig' zijn in de Akbarstraat?In het Engels te vinden op : www/google.books.com
Wessels, A., Muslims and the West - Can they be integrated?
Peeters, Leuven, 2006, ISBN 9042916842; VIII-195 blz., prijs € 35,=.


De vraag ‘Zullen Oost en West elkaar ooit ontmoeten’? (Rudyard Kipling) is geen retorische vraag meer. Oost en West hebben elkaar ontmoet en proberen samen te wonen in onze steden, maar dat gaat met veel spanningen en conflicten gepaard. Hebben deze conflicten een religieuze basis en staat het christendom van het Westen tegenover de islam van het Oosten ? Zal de derde wereldoorlog uitgevochten worden tussen gelovigen en ongelovigen.
Dit boek probeert vat te krijgen op dit probleem door erop te wijzen dat een stad als Amsterdam vanaf haar ontstaan werd en nog altijd wordt gekenmerkt door de interactie van verschillende culturen.
In het huidige verband is het van belang te beseffen dat er verschillende vormen van de islam zijn. Het hangt ervan af of je luistert naar fundamentalisten of naar de hoofdstroom islam. 
De auteur wijst er in dit boek op de er geen sprake is van een wereldwijde clash tussen beschavingen en culturen, maar dat de wederzijdse vijandschap allereerst is gebaseerd op economische en politieke belangen. Als Oost en West elkaar willen ontmoeten zullen ze zich beide moeten toeleggen op begrip, respect en eerlijke onderlinge verhoudingen.
Mozes in Bijbel, Tora en Koran
De eerste vijf bijbelboeken toegelicht
door Louis Goosen, Marcus van Loopik , Anton Wessels.
Deze uitgave wil een nieuwe richting van commentaren bij de Bijbel aanreiken. Naast de NBG tekst wordt per bijbelhoofdstuk in enkele woorden aangegeven wat de verwantschap van het fragment is met respectievelijk de Joodse traditie, de Islamitische traditie en de doorwerking in de West-Europese cultuur. Het is voor het eerst dat drie religieuze tradities op deze wijze in beeld worden gebracht. De uitgave heeft niet de ambitie om een traditie normatief te stellen boven andere; wel sluit de keus van de bijbeltekst aan bij wat in christelijke kring vertrouwd is. De benadering past binnen een multiculturele samenleving; met het toevoegen van islamitische commentaren is recht gedaan aan de actualiteit van de vele moslims in Nederland en wordt niet voorbijgegaan aan het feit dat de culturen wereldwijd steeds vaker ogenschijnlijk botsen.
Bij de Joodse inbreng is de grondleggende betekenis van de Joodse traditie voor het christendom en islam relevant en krijgt de historische betekenis van het Joodse volk en de Joodse traditie een plaats. Van christelijke zijde is niet gekozen voor een dogmatische-theologische benadering. De inslag is een meer cultureel-historische benadering. Deze, voor vele lezers wellicht verrassende, inbreng biedt mogelijk nieuwe invalshoeken.
Het boek leent zich voor incidenteel gebruik. het kan ook gezien worden als een naslagwerk voor mensen die zich verder willen verdiepen in een concreet bijbelhoofdstuk. gekozen is voor een uitgave van de eerste vijf boeken van de bijbel. Zij vormen als Pentateuch een eenheid.

uitgave Jongbloed-Hereveen. 2006 ISBN (10)90-6539-278-5
gebruikte bijbelvertaling: NBG 2004
ISLAM VERHALENDERWIJSVelen noemen islam en terorisme in een adem. Terroristen plegen hun aanslagen in naam van de heilige oorlog en commentatoren verbinden fundamentalisme, fanatisme, geweld en geloof vaak veel te gemakkelijk. De overgrote meerderheid van de moslims voelt zich met de denkbeelden van deze extremistische geloofsaanhangers niet verwant. Islam en salam (= shalom) wil zeggen: vrede. Deze tijd vraagt meer dan ooit om wederzijds begrip, ISLAM VERHALENDERWIJS wil daartoe bijdragen. Anton Wessels verbindt de verhalen uit de joodse, de christelijke en de islamitische traditie. Hij laat zien dat koran en bijbel, naast verschillen, veel gemeenschappelijks bevatten. Aan de hand van literaire fragmenten uit heden en verleden bespreekt hij onze westerse ideeën over de islam.

ISBN: 9789057120152 Aantal pagina's: 0 Uitvoering: Paperback Verschijningsjaar: 2001 taal: Nederlands


Review 1.
Na de aanslag op het World Trade Center van 11 september 2001 noemen velen Islam en terrorisme in één adem. Terroristen spreken krijgshaftig van een heilige oorlog. In het Westen worden hun fanatisme en geweld al snel verbonden met fundamentalisme en geloof. Wie de islamitische wereld kent, weet dat de meerderheid van de moslims zich met dat extremisme niet verwant voelt. Anton Wessels, islamoloog en hoogleraar godsdienswetenschap aan de VU te Amsterdam, onderkent dat en pleit in dit boek voor beter wederzijds begrip. Ter inleiding verkent de auteur de achtergronden van de mythe van 'het groene gevaar' die de eeuwen door in de Westerse cultuur leeft. Het hoofddeel van het boek omvat een bespreking van thema's en tradities die jodendom, christendom en islam verbinden. Daarbij komen naast de heilige geschriften ook fragmenten uit de wereldliteratuur aan bod. De verhalen van (jongere) allochtone schrijvers en schrijfsters geven een indruk van de belevingswereld van moslims in het Westen.
Dit goed leesbare boek bouwt met genuanceerde informatie een brug tussen de verschillende culturen. Dankzij goede begeleidende informatie bij de bespreking van de bronnen en hun contexten geschikt voor een breed publiek van geïnteresseerden
Recensent: Drs. P.F. Goedendorp, Biblion

Review 2.
RELIGIE. Ontmoeting met de groene man
De islam is de grootste godsdienst ter wereld. Drie auteurs benaderen deze religie elk vanuit een andere invalshoek: de ene plaatst de islam tegen een achtergrond van verhalen, een levert verhelderende basisinformatie en een andere belicht de islam in de politiek.
ISLAM VERHALENDERWIJS is een origineel boek over de islam waarin de Nederlandse hoogleraar godsdienstwetenschappen Anton Wessels aan de hand van verhalen een steentje bijdraagt tot een beter begrip van de inmiddels grootste godsdienst ter wereld. Het jodendom, het christendom en de islam zijn volgens de auteur drie vertelgemeenschappen, en het zou goed zijn als de leden van die gemeenschappen elkaar hun verhalen zouden vertellen, omdat dat kan bijdragen tot wederzijds begrip.

Het boek begint met het vijandige, karikaturale beeld dat wij van Mohammed en de islam via onze literatuur gekregen hebben. Wessels beoordeelt kritisch schrijvers als Joost van den Vondel, Louis Couperus en Nobelprijswinnaar V.S. Naipaul. Westerlingen, maar ook ,,afvallige moslims'' zoals Salman Rushdie, lieten zich door Mohammeds levensverhaal inspireren. Anton Wessels toetst passages uit De Duivelsverzen waarin de roeping van Mohammed ironisch ter sprake komt, aan de klassieke bronnen. Zo beschrijft Rushdie in het hoofdstuk ,,Mahound'' het incident waaraan het boek zijn titel ontleent. Onder druk van zijn tegenstanders kwam de profeet in de verleiding om drie oud-Arabische godinnen -- al-Lat, Uzza en Manat -- naast Allah te erkennen, en reciteerde hij verzen die deze godinnen een rol toekenden. Een tijdje later werd aan Mohammed geopenbaard dat het niet God, maar de Satan was die hem deze verzen had ingefluisterd. De geschiedenis van die duivelsverzen zorgde in Mohammeds eigen tijd voor opschudding en ligt ook vandaag nog bij veel moslims gevoelig.

Welke rol speelt de koran in het dagelijkse leven van de moslims? Tussen 610 en 632 werd de tekst in Mekka en later in Medina aan Mohammed geopenbaard. De koran heeft duidelijk banden met oudere monotheïstische godsdiensten als het christen- en het jodendom.

Wessels belicht figuren als Jozef en Jezus in de koran en gaat uitgebreid in op de geschiedenis van de zonen van Abraham, Izaäk en Ismaël. Het is een broederband die de relaties tussen joden, christenen en moslims nog steeds beïnvloedt, en die de vraag aan de orde stelt wie nu eigenlijk het uitverkoren volk is.

De islam betekent veel meer dan het naleven van de ,,vijf zuilen'': de geloofsbelijdenis, vijf keer per dag bidden, aalmoezen geven, vasten tijdens de ramadan en één keer in je leven op bedevaart naar Mekka gaan. Anton Wessels leidt je binnen in de denkwereld en de literatuur van grote mystieke dichters als al-Halladj, Farid ad-Din Attar, Djalal ad-Din Rumi en Shams ud-Din Muhammad Hafiz. Het laatste hoofdstuk gaat over de islam in de diaspora en bevat enkele kanttekeningen bij de rol van verhalen in een multiculturele samenleving. De auteur gaat bij allochtone schrijvers op zoek naar een antwoord op de vraag of godsdienst een rol moet spelen in de maatschappij of dat er zich, integendeel, veeleer een secularisatie zal voltrekken bij de migrantenbevolking. Dit zijn belangrijke vragen op een moment dat van de Europese islam wordt verwacht dat hij een aantal debatten kruidt in de landen van herkomst.

WAT het boek vooral interessant maakt, is dat de auteur harmonieus samenleven tussen verschillende godsdiensten niet onmogelijk acht. Hij illustreert deze stelling met het verhaal ,,De man uit Jemen en zijn zes slavinnen'' uit Duizend-en-één-nacht.

Integratie is een dynamisch proces, dat hij naar analogie met de Raad van Europese minderheden ,,intercreatief'' noemt. Hij besluit zijn boek met het koranverhaal ,,De Groene Man'' -- de meester van de weg van de wijsheid -- over Mozes die met een geheimzinnige dienaar van God in aanraking komt. Wessels toont aan dat in dit verhaal verschillende religieuze tradities samenkomen.
Review:Hadewich Hernalsteen- De Standaard 2002

Ook in het engels verschenen:ISBN gegevens volgen nog

Moslim in Mokum.
Tranen van Hagar.
Dies Natalis Rede uitgesproken ter gelegenheid van de herdenking van de Stichtingsdag van de Vrije Universiteit Amsterdam op 18 oktober 2002. Tijdens deze bijeenkomst werd aan Huub Oosterhuis het eredoctoraat Theologie verleend.Promotor: Prof Dr N.A. Schuman.
"Die te Amsterdam ooit zei: Jeruzalem"
en naar Jeruzalem gedreven kwam,
Hij zegt met een mijmerende stem:
Amsterdam, Amsterdam"
Ja
cob Israel de Haan ( 1688 - 1924)
Over een visioen van een nieuw Amsterdam een echt Mokum, een plaats waar werkelijk geleefd en geliefd kan worden , een vrijplaats, die niet vol is voor, maar vol is van asielzoekers, waar ' het gerucht der engelen' weer gehoord wordt.
ISBN 9053838368 Uitgave Vrije Universiteit AmsterdamDe koran verstaan
De koran is meer een boek dat gehoord dan dat gelezen wil worden. Bij allerlei gelegenheden wordt er door en voor moslims uit geciteerd. Elke jonge moslim kent bepaalde hoofdstukken uit zijn hoofd.
Het is geen gemakkelijk boek. De koran verstaan is een leidraad bij het lezen en leren van het boek van de islam. De opdrachten na ieder hoofdstuk zijn vooral bedoeld als oefening om de weg in de koran te leren kennen.

Pagina's 196 blz.
Verschenen januari 1996
ISBN 9789024241156
Prijs € 21,90

Kerstening en ontkerstening van Europa
Wisselwerking tussen evangelie en cultuur
Het gaat erom op welke wijze het evangelie inging op de Grieks-Romeinse, Keltische en Germaanse cultuur. Talrijke aspecten uit de voor-christelijke Europese cultuur komen ter sprake: de mysteriegodsdiensten, de Arthurlegenden,de Germaanse feesten en in het slothoofdstuk het evangelie en de moderne Europese cultuur.
Ten Have Baarn 1994 ISBN 90 259 4492 2

engelse uitgave:EUROPE: Was it Ever really Christian?
1994 0334 025699SCM Press LTD, Great Brittain translation : John BowdenEen soort BIjbel
Vincent van Gogh als evangelist.
Hoe Vincent van Gogh ook als kunstenaar ( in de tweede periode van zijn leven) evangelist bleef op geheel eigen wijze.
Ten Have Baarn 1990 ISBN 90 259 4437
In het engels verschenen ( en o.a. in de winkel van het van Gogh Museum van Amsterdam nog te verkrijgen)


A kind of Bible
uitgave SCM Press Great Brittain, 0334 02805 1
translation: John Bowden 2000

En allen die geloven zijn Abrahams geslacht.

Meditaties voor NCRV radio . Een Bijbelse getuigenis in een multiculturele context.
Behandeld de vraag op welke wijze de bijbelse boodschap zich verhoudt tot de omringende cultuur en godsdienst.
1989 Ten Have Baarn. ISBN 90 259 4392 6Twee watermeloen in een hand
de acteurs in het Libanese drama.
1986 Dabar/Luyten Amstelveen ISBN 90 6416 122 4
Jezus Zien
Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen.
Het beeld van Jezus als Jood, door de ogen van Moslims,Latijns Amerikanen, Afrikanen en Verre Oosten.
1986 ten Have Baarn 1986 ISBN 90 259 4292IMAGES OF JESUS
BOOK PREVIEW
Jesus has long been known throughout the world; yet he has been perceived and portrayed in a wide variety of ways in different times and places. How do we account for such a broad range of perception and depiction? In this provocative study Anton Wessels explores the manner in which Jesus has been introduced to and received by various non-European cultures.

Images of Jesus: How Jesus has been perceived
and portrayed in non-European cultures
Author: Anton Wessels
Publisher: Eerdmans, 1990
ISBN: 0-8028-0287-7 Price: $12.95

BACK COVER:
The earliest representations of Jesus showed him as a youthful shepherd. But when Constantine instituted Christianity as the state religion, the gentle Christ became the conquering imperial Christ. By contrast, the Middle Ages, under the influence of Bernard of Clairvaux and St. Francis, pictured Jesus primarily as the suffering and dying Christ. In the Baroque period Christ was portrayed as emotional and visionary, but in the twentieth century Jesus is again the Man of Sorrows.

Exploring some specific cultural-historical images of Jesus, Wessels first emphasizes that Jesus was a Jew, and he looks at various Jewish perspectives on Jesus. Next he develops the unique Muslim image of Jesus a perspective that over time has been maintained quite apart from any Christian influence.

"The Spanish Christ," introduced to the Indians of the New World by Christopher ("the Christ-bearer") Columbus and Francisco Pizarro, emphasized Jesus' suffering and death at the expense of his life and resurrection; in partial reaction to this image arose the liberating Christ as developed by liberation theologians. Wessels also explores black African images and Asiatic perceptions of Christ the latter including discussion of how Jesus is related to Hinduism, Buddhism, and Taoism.

Against the background of this review of representative past and present images of Jesus, Wessels addresses a number of urgent questions: What is the relation of Jesus Christ to the various cultures of the world? How do the various cultural images examined relate to the New Testament? Is Jesus only the redeemer of humankind or its liberator as well? What is the relation between knowing Jesus Christ and following his way?

Images of Jesus offers compelling reading for both academic and general readers. Suitable for background information on church history and missions, the book will also provide many provocative insights for adult discussion groups.

ANTON WESSELS is professor of missions and evangelism at the Free University in Amsterdam, the Netherlands. He is the author of The New Arabian, The Renaissance of Islam, and Arabians and Christians: The Christian Church-in the Middle East.


De Moslim naaste

Op weg naar een theologie van de Islam.
1978 Kok Kampen ISBN 90 242 0861 0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten